Известие за защита на данните до

потребителите на предлаганите услуги от хотел „АТА-СПА“

 

Каква е целта на този документ?

За нас защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след приключване на престоя Ви в хотел АТА – СПA“. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД). Известието може да Ви даде полезна информация за нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез нашите приложения, чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате хотел „АТА – СПA“ или от други източници.

АТА – СПA ООД е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употре бата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие.

С използването на който и да е от нашите продукти или услуги, и/или с приемането на настоящата Декларация, като например в хода на регистрация за който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и използването на лични данни, както е описано в настоящата Декларация.

Важно е да прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо изпо лзваме Вашата лична информация.

 

I.                 Принципи за защита на данните

Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което те сл едва:

1.                да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

2.                да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не

се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;

3.                да бъдат подходящи, свързани с и ненадхвърлящи необходимото за целит е, които сме посочили;

4.                да бъдат в точен и актуален вид;

5.                да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, кои то сме посочили;

6.                да бъдат надлежно защитени.

П.     С каква информация разполагаме за Вас?

„Лични данни“ или „лична информация“ означава всяка информация за физичес ко лице, чрез която това лице е или може да бъде идентифицирано.

Съществуват специални категории по-чувствителни лични данни, които изисква т и по-високо ниво на защита.

Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:

                   Име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;

                   Дата на раждане;

                    Номер и дата на издаване на лична карта;

                   Пол;

                   Записи от системи за видеонаблюдение, както и друга информация, полу чена по електронен път като например информация от електронни карти за достъп;

                   Информация за употребата от Ваша страна на нашите информационни и

комуникационни системи;

                   Снимки;

                   Също така е възможно да обработваме и следните специални категории, по-чувс твителни данни за Вас:

                   Членство в синдикални организации;

                   Информация, свързана с Вашата резервация, престой или посещение на собственост;

                   Участие в програма за членство или за лоялни клиенти (включително платежни карти на АТА-СПА ООД, със съвместно участие с други марки или други програми със съвместно участие с други марки);

                   Лични характеристики, националност, номер на паспорт и дата и място на издаването му;

                   История на посещения;

                   Платежна информация, като например номер на Вашата платежна карта и друга информация относно нея;

                    Информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка, свързани с мобилни плащания;

 

Ш.    Как събираме Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите лични данни по време на процеса на кандидатстване за ра бота и подбор. Предоставянето на тази информация се осъществява или директно от Вас за да обработим Вашата резервация, и за осигуряване на гостоприемството в стаята и навсякъде в нашите обекти, което очаквате, на територията на хотел АТА-СПА, провеждане на директен маркетинг и промоции. Понякога може м да получим лични данни и от трети лица - например групови резервации, за провеждане на групово мероприятие или среща, събраната информация за планиране на срещата и мероприятието ще бъде споделена с организаторите на тези срещи и мероприятия и когато е необходимо, с гостите, които организират или участват в срещата или мероприятието и др.

 

IV.             Как ще използваме Вашите лични данни?

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от закон одателството. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:

1.                за изпълнение на нашия договор с Вас за предоставяне на хотелска услуга;

2.                за спазване на законово задължение;

3.                когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на тре ти лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу прот ивоправни действия от Ваша страна.

Също така е възможно да използваме Вашите лични данни и в ситуациите, изброени по-долу, но очакваме те да се случват рядко:

1.                за защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг), например при оказване на спешна медицинска помощ;

2.                когато обработването е в обществен интерес.

Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, основно за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси.

 

V.              Ако не ни предоставите личните данни, които ние изискваме

Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас за предоставяне на хотелска услуга.

Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване.

 

VI.             Необходимо ли ни е Вашето изрично съгласие?

Ние вярваме, че ще получим Вашето изрично, доброволно и информирано съгласие на базата на предоставената Ви тук информация.

 

VП. Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я пред оставяме на трети лица?

Ръководството на хотел „АТА-СПА“ са е взело подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите вътрешни правила за защита ла личните данни.

 

VШ. Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези с лужители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

 

IX. Колко дълго ще използваме личните Ви данни?

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на счетоводното и данъчнно законодателство.

За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем. След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашите политика и регламентиран в закон изтече.

 

X. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване Вашите права във връзка е личните Ви данни:

                      Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.

                      Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.

                      Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрие м или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.

                      Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.

                      Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.

                      Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор за предоставяне на хотелска услуга и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.

 

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете с нас на : 028164422

 

При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

 

XI. Право да оттеглите съгласието си

В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с Николай Коновски

След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

 

XII. Длъжностно лице по защита на данните

Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните, което да контролира спазването на изискванията на законодателството по защита на личните данн и в нашата организация. Можете да се свържете с него, както следва: тел 028164422.

 

ХШ. Промени на това известие

Запазваме си правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще Ви предоставим ново известие всеки път, когато предприемем промени.

Ако имате някакви въпроси относно тази Декларация или за начина, по който хотел „АТА-СПА“ обработва личните Ви данни, можете да се свържете с нас по имейл на: office@ata-spa.bg или по пощата на адрес: гр. Вършец, ул."Д-р Константин Пенев" 1А хотел „АТА-СПА“, или на тел.: 028164422. Ще отговорим в рамките на 30 дни или по-скоро, ако е приложимо.